KAKŠNE MOŽNOSTI IMAM KOT DELODAJALEC?

Predlagamo vam, da nam na elektronski naslov info@pro-nobis.si posredujete –

DELAVCI: posredujte nam svoj primer, mi pa bomo preverili ali je delodajalec v vašem primeru ravnal zakonito in pravilno (pomembno je hitro ukrepanje),

DELODAJALCI: pošljete svoje vprašanje, da vam lahko ustrezno svetujemo. Pripravimo vam lahko tudi ustrezno odločbo, spremembo pogodbe, odpoved ipd.

 

ZAKONSKE MOŽNOSTI ZA DELODAJALCE:

 1. Čakanje na delo doma
 2. Delo od doma
 3. Izraba letnega dopusta in kolektivnega dopusta
 4. Odsotnost delavcev zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol
 5. Začasna odreditev izvajanja drugih del zaradi izjemnih okoliščin
 6. Sprememba pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin (npr. plače, delovnega mesta…)
 7. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

 

1. ČAKANJE NA DELO DOMA

Kaj pravi zakon? 

138. Člen ZDR-1 pravi, da če delodajalec začasno ne more zagotavljati dela, lahko z namenom ohranitve zaposlitve, pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Takšen ukrep lahko traja najdlje 6 mesecev.

Napotitev mora biti pisna, lahko se jo pošlje tudi na elektronski naslov.

Nadomestilo: 

80% njegove povprečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če v zadnjih treh mesecih ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

 • V času čakanja na delo je delavčeva dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve

*V pripravi je interventni zakon, ki bo omogočal delno povračilo izplačanih nadomestil plače delodajalcem, ki zaradi razmer ne morejo zagotavljati dela delavcem. Sicer se to lahko še spremeni, vendar bi do tega naj bili upravičeni delodajalci, ki hkrati 30% zaposlenim ne bodo morali zagotavljati dela. Delodajalec bo moral sprejeti program ohranitve delovnih mest in se pisno zavezati, da bo delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delo ohranil najmanj 6 mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Višina povračila pri začasnem čakanju na domu je s strani države določena v deležu 40% izplačanega nadomestila plače, preostalih 60% pa bo bremenilo delodajalca. V kolikor pa bo zdravi delavec v karanteni in ne bo mogel opravljati dela, pa bo država v celoti pokrila strošek plače – 80% nadomestila. 

 

2.  DELO OD DOMA 

Kaj pravi zakon?

68. člen ZDR-1 določa, da je to delo, ki ga delavec opravlja doma ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem. Ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca.

Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Pravice, obveznosti in pogoji, se morajo urediti z novo pogodbo o zaposlitvi (delovni čas, odmor, počitek, varnost…).

Potrebno je opozoriti, da se morda nekatere dejavnosti ne smejo opravljati kot delo na domu.

Obvestilo delavcem:

 1. Delodajalec naj opredeli bistvene okoliščine
 • razlog,
 • vrsto dela,
 • način spremljanja dodeljenih delovnih nalog,
 • delovna sredstva, ki jih bo zagotovil delodajalec,
 • dosegljivost delavca,
 • način sporočanja podatkov, ki so pomembni,
 • napotke glede varnega in zdravega dela od doma.

Odredba se lahko nanaša na posameznega delavca ali na skupino delavcev, pri čemer mora delodajalec zagotoviti varstvo osebnih podatkov.

2. Potrebno je poslati obvestilo inšpektoratu za delo

Delodajalec je dolžan o nameravanemu organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo in sicer na naslov: prijave.irsd@gov.si

Obvestilo naj vsebuje:

 • imenski seznam delavcev,
 • skupno število delavcev, ki jim je odrejeno delo na domu,
 • kakšno delo opravljajo,
 • kje opravljajo delo,
 • koliko časa je predvideno delo na domu,

Nadomestilo: 

100%.

 

3. LETNI DOPUST

Po dogovoru in soglasju z delavci, se lahko uredi koriščenje letnega ali kolektivnega dopusta. Enostransko urejanje letnega dopusta ni skladno z zakonom. 

 

4. ODSOTNOST DELAVCEV ZARADI VARSTVA OTROK V ČASU ZAPRTJA ŠOL – VIŠJA SILA

Upravičenost odsotnosti iz dela velja za enega od staršev, če so izpolnjeni pogoji:

 • zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in osnovnih šol
 • presoja se glede na okoliščine posameznega primera

Nadomestilo: 

50% plače, oziroma najmanj 70% minimalne plače.

 

5. ZAČASNA ODREDITEV IZVAJANJA DRUGIH DEL ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN

Kaj pravi zakon?

Glede na okoliščine, je skladno s 33. členom ZDR-1 dopustno, z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela. Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski pošti. 

Kakšno mora biti to delo?

 • biti mora ustrezno,
 • delo za katerega delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe in delovni čas, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
 • manjši delodajalec lahko v tem primeru odredi tudi delo, za katerega se zahteva enaka vrsta in največ ena raven nižja izobrazba, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
 • največ 3 mesece v koledarskem letu,
 • v izrednih okoliščinah, se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremeni tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo takšne okoliščine.

Delodajalec mora zagotoviti varno in zdravo opravljanje dela delavcev. Delodajalec mora sprejeti takšne ukrepe, ki zmanjšujejo izpostavljenost na najmanjšo možno raven okužbe. Pri tem so mu lahko v pomoč pri sprejemu ukrepov priporočila NIJZ in drugih pristojnih inštitucij. Poleg tega pa mora delodajalec upoštevati vsakokratne uredbe in druga navodila Vlade RS.

Nadomestilo: 

Plača, kot če opravlja svoje delo, če je to zanj ugodnejše.

 

6. SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN (npr. plače, delovnega mesta…)

Praviloma se spremeni z aneksom, novo pa je potrebno skleniti, če:

 • se spremeni naziv delovnega mesta , oziroma vrsta dela,
 • kraj opravljanja dela,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
 • določilo ali gre za pogodbo z polnim ali krajšim delovnim časom,

 

7. REDNA ODPOVED O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV

Gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

Priporočamo vam, da nikakor ne podpisujete ali svojim zaposlenim dajete za podpisati sporazumne odpovedi. 

Odpoved se lahko poda tudi večjemu številu delavcev, vendar je potrebno sprejeti program razreševanja presežnih delavcev, če delodajalec ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo v obdobju 30 dni:

 • najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 ljudi
 • najmanj 10 % pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar ne več kot 300 ljudi
 • najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več ljudi

Vendar tukaj se je potrebno držati: 

 • oblike in vsebine odpovedi,
 • načina vročitve,
 • odpovednega roka,
 • pravic, ki gredo delavcu (npr. odpravnina).

 

Za pomoč in več informacij nas kontaktirajte na info@pro-nobis.si