KDAJ VAM NI POTREBNO PLAČATI NADOMESTILA ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE IN DAVKA OD PREMOŽENJA?

Kdaj vam ni potrebno plačati nadomestila za stavbno zemljišče in davka od premoženja?

V Sloveniji obstajata dve glavni dajatvi, povezani z lastništvom in uporabo nepremičnin: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davek na premoženje. Čeprav sta obe dajatvi povezani z nepremičninami, imata različne namene in se obračunavata na različne načine.

Pomembno je vedeti, v katerih primerih ste lahko oproščeni plačila teh dajatev.

Kaj je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)?

NUSZ je dajatev, ki jo plačuje dejanski uporabnik nepremičnine. V večini primerov je to lastnik nepremičnine, lahko pa je tudi najemnik, če je tako določeno v najemni pogodbi. NUSZ je prihodek občine, kjer se nepremičnina nahaja, in se plačuje na prehodni davčni podračun občine. Odmero in pobiranje te dajatve izvaja finančna uprava (FURS) v imenu občine.

Oprostitev plačila NUSZ

Oprostitve plačila NUSZ so možne v naslednjih primerih:

  1. Novogradnje: Lastnik, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, je oproščen plačila NUSZ za obdobje petih let.
  2. Nižji dohodki: Občina lahko predpiše oprostitev ali delno oprostitev plačila NUSZ za občane z nižjimi dohodki. V tem primeru je potrebno na občino poslati dopis ali izpolniti obrazec, ki je običajno dostopen na spletni strani občine.

Kaj je davek od premoženja?

Davek od premoženja je dajatev, ki jo plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja, garaže in prostore za počitek oziroma rekreacijo. Osnova za izračun tega davka je vrednost stavbe ali prostora. Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh od pridobitve nepremičnine oziroma od izdaje uporabnega dovoljenja. Finančna uprava nato enkrat letno izda odločbo s plačilnim nalogom.

Oprostitev plačila davka od premoženja

Oprostitve plačila davka od premoženja so možne v naslednjih primerih:

  1. Novogradnje: Prvi lastniki novih stanovanjskih hiš, stanovanj in garaž so oproščeni plačila davka za obdobje desetih let.
  2. Majhna stanovanjska površina: Če stanovanjska površina stavbe, kjer imajo zavezanec ali njegovi ožji družinski člani prijavljeno stalno prebivališče, meri manj kot 160 m², se davek ne odmeri.

Postopek za pridobitev oprostitve

Za pridobitev oprostitve je treba oddati ustrezne vloge:

  • NUSZ: Dopis ali obrazec za oprostitev je potrebno poslati na občino.
  • Davek od premoženja: Vlogo za oprostitev je potrebno poslati na finančno upravo do 31. januarja vsakega leta. Obrazec za vlogo ni predviden, zato ga mora zavezanec sestaviti sam.

Primer vloge za oprostitev davka od premoženja:

https://fu.gov.si/fileadmin/Internet/Zivljenjski_dogodki/Primer_Vloga_za_zacasno_oprostitev_placila_davka_od_premozenja.pdf

Če imate dodatna vprašanja glede oprostitev ali pri tem potrebujete pomoč, smo vam na voljo na info@pro-nobis.si. 

Opozorilo: Informacije v članku ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativne narave. Vsako konkretno zadevo je potrebno preučiti in se seznaniti z vsemi dejstvi in okoliščinami. Prav tako je možno, da se je od objave do trenutka, ko članek berete spremenila zakonodaja. Zato vas vabimo, da nas, v kolikor potrebujete konkreten pravni nasvet, kontaktirate tukaj ali na info@pro-nobis.si.