Pritožbe, ugovori in dopisi

Pravica do pritožbe  ali drugega pravnega sredstva je ustavno zagotovljena pravica.

Vložimo jo lahko proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o naših pravicah, dolžnostih in pravnih interesih.

Največ takšnih aktov je izdanih v upravnih zadevah – inšpekcijski nadzori, odločbe centrov za socialno delo, odločbe in drugi akti izdani na upravnih enotah, prekrški,  ipd.

Mi vam pri tem lahko pomagamo tako, da:

  • vam pripravimo in uredimo pritožbe in ugovore zoper odločbe sodišč, upravnih organov, policije, inšpektorjev in drugih državnih institucij,
  • pregledamo vašo odločbo in ocenimo možnost uspešnosti pravnega sredstva.